Czech
English
Business rules

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností Tony Bennett spol. s r.o. od 1.9.2014.

Společnost Tony Bennett spol. s r. o., se sídlem Kladno, Milady Horákové 3289 (dále jen prodávající) deklaruje základní obchodní podmínky pro prodej zboží nabízeného prostřednictvím tohoto internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky tvoří rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro obě strany závazné. Jde o následující:

Objednávka musí obsahovat:

1. jméno a příjmení
2. jednoznačné určení zboží a množství v ks
3. e-mail, popř. telefon či fax 
4. přesné místo dodání včetně PSČ
5. u firmy IČO, DIČ, fakturační adresu, místo dodání

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů. Odesláním objednávky vzniká kupní smlouva mezi kupujícím (spotřebitelem) a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Odesláním objednávky (tj. uzavřením kupní smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží v minulosti. Toto právo se vztahuje na zásilky, které se vrátily zpět k prodávajícímu a kupující nadále ignoruje výzvy od prodávajícího nebo pokud si kupující zboží nevyzvedl osobně do 2 měsíců od vytvoření objednávky. Kupujícímu následně zaniká nárok na vytvoření internetové objednávky.

Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úhrady faktury nebo dodacího listu.

Ceny zboží:

- všechny ceny zboží uvedené v internetovém obchodu jsou včetně DPH
- vyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen
- ke každé zásilce bude vždy přiložen daňový doklad
- platba za zboží pouze hotově při převzetí zboží nebo dobírkou
- jsme plátci DPH

Doručení:

- při objednávce do 1.000,- Kč budeme účtovat poštovné a balné 135,- Kč
- nad 1.000,- Kč doručení zdarma
- při výši objednávky do 5.000,- Kč zboží zasíláme pouze na dobírku (není-li dohodnuto jinak)
- u objednávek nad 5.000,- Kč, dle dohody je možná doprava dodavatelem a to zdarma
- zboží je též možné vyzvednou bez poplatku osobně na adrese:
  Tony Bennett spol. s r. o., Milady Horákové 3289, Kladno
- vyhrazujeme si maximální dodací lhůtu 14 dní od objednání
- pokud si zákazník objedná zboží, které nebude dodávkou vykryto z důvodu vyprodání zásob, zboží se dodatečně neposílá, je nutno objednat znovu.

Převzetí zboží:

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě zkontrolovat, zda není poškozen přepravní obal zboží při převzetí. Pokud se stane, že je obal poškozen, zkontrolujte, zda zboží není poškozeno, případně zda je kompletní. V případě poškození, nebo nekompletnosti, zboží nepřebírejte, nebo trvejte na sepsání protokolu o poškození. Později nelze transportní škody uplatňovat.

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout bez zbytečného odkladu, jakmile se zboží dostane do jeho držení.

Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil a to písemně.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 2 pracovních dnů písemnou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná, současně musí kupující uvést i nárok, který v důsledku výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některý z těchto nároků:
- odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné
- dodání chybějícího množství
- přiměřenou slevu z kupní ceny
- odstoupení od smlouvy, jedná-li se o vadu podstatnou

Písemné oznámení o zjištěných vadách s uplatněním svých nároků, uplatňuje kupující v místě, ze kterého bylo zboží dodáno.

K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány.

Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena:
- bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace
- případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od kupní smlouvy musí spotřebitel zaslat na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího v sekci "napište nám" - na adresu "storno objednávky ".

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen vrátit zboží do 14 dnů od doručení zpět dodavateli v originálním obalu, se vším příslušenstvím a přesně v takovém stavu, v jakém zboží obdržel. Ihned po navrácení a kontrole je dodavatel povinen vrátit částku zaplacenou za zboží při odečtení nákladů za dopravu a případné další náklady spojené s přepravou zboží. Zákazník nesmí zaslat zboží na dobírku! Vzhledem k tomu, že ji dodavatel nemůže takto zkontrolovat, při zaslání na dobírku necháme zboží vrátit zpět zákazníkovi, přičemž se doba dopravy započítává do 14 dnů na vrácení zboží!

Právo na odstoupení od smlouvy:

spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá právo na odstoupení od smlouvy zejména, v případě smluv :
 - o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
- o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží (v případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně  kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu)
- bez udání důvodu

V případě že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu. 

Ochrana osobních údajů:

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku:

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení:

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy v sekci "napište nám" - na adresu "reklamace ". Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. září 2014.

horní rámeček