Reklamační řád

Postup reklamace

Zákazník nás může kontaktovat telefonicky +420 601 586 452 nebo elektronickou poštou na adrese info@tonybennett.cz, následně domluvíme další postup vyřízení reklamace.

  1. Reklamaci musí zákazník dopředu ohlašovat. Je třeba reklamované zboží poslat zpět na adresu Milady Horákové 3289, 272 01 Kladno. Ke zboží přiložte prosím průvodní dopis nebo reklamační formulář. Zboží zákazník zašle zpět na provozovnu prodejce co nejdříve od nahlášení reklamace.
  2. Reklamované zboží musí být zabaleno do vhodného přepravního obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
  3. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).
  4. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k doručení (tyto náklady musí zákazník doložit dokladem o přepravě).

Reklamaci není možné uplatnit, pokud již uplynula lhůta minimální trvanlivosti u reklamovaných výrobků.


Vyřízení reklamace

Prodejce vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta na pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamace prodejcem.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem č. 89/2012 Sb.

Odstoupení od smlouvy

  1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829 a § 1840 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
  2. Právo prodejce na odstoupení: Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží,
    a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodejce vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodejce zákazníkovi a zákazník prodejci veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci, např. elektronicky na emailovou adresu info@tonybennett.cz nebo tuto skutečnost oznámí písemně na adresu provozovatele.

Při odstoupení od smlouvy můžete využít formulář pro odstoupení od smlouvy. Jinak doporučujeme uvést: číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly k prodejci zaslány, budou vráceny odesílateli. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu prodejce, kde prodejce bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodejci v neporušeném stavu, nepoškozené, nerozbalené, kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu
s ustanovením § 2095, 2096 Občanského zákoníku.